Όπου δεν αναφέρεται αριθμός σελίδας, η ανακοίνωση είτε δεν έγινε είτε δεν παραδόθηκαν τα χειρόγραφα για την έκδοση των πρακτικών.